Aktualności

Recykling odpadów opakowaniowych – nowe rozporządzenia weszły w życie

Z początkiem Nowego Roku do porządku prawnego weszły dwa rozporządzenia dotyczące recyklingu odpadów opakowaniowych.

Mowa o rozporządzeniu ws. rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2375) oraz rozporządzeniu ws. szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2365). Oba rozporządzenia przygotowane zostały przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Rozporządzenia te mają na celu wdrożenie przepisów zawartych w dyrektywnie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Więcej o zmianach prawnych w gospodarce odpadami, jakie przyniósł rok 2022 oraz ich praktyczny aspekt, omawiają mec. Marcin Jamrozik i Iga Wojdakowska z kancelarii Polowiec i Wspólnicy – tutaj.

Roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych

Pierwsze rozporządzanie określa roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych od 2022 r. w perspektywie do 2030 r., które wprowadzający produkty w opakowaniach będą musieli zapewnić. Zgodnie z nim wprowadzający będę zobowiązani do osiągnięcia coraz wyższych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych: w 2022 r. 59 proc., w 2023 r. – 61 proc., w 2024 r. – 63 proc., w 2025 r. – 65 proc., w 2026 r. – 66 proc., w 2027 r. – 67 proc., w 2028 r. – 68 proc., w 2029 r. – 69 proc. i w 2030 r. – 70 proc.

Czytaj też: Czy zawartość recyklatu w opakowaniach będzie obowiązkowa?

Rozporządzenie określa ponadto wymagane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych wykonanych z tworzyw sztucznych, drewna, szkła, papieru i tektury, aluminium oraz metali żelaznych.

Warunki zaliczania masy odpadów opakowaniowych

Drugie rozporządzenie określa natomiast, że od 2022 r. poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych obliczane będą po odrzuceniu tzw. odpadu balastowego. Dotąd bowiem masę odpadów opakowaniowych, którą uznawano za poddaną procesom recyklingu, stanowiła masa, którą przekazano do zakładu przetwarzania. W związku ze zmianami masa odpadów opakowaniowych będzie zaliczona do poddanych recyklingowi po wykonaniu niezbędnych czynności kontrolnych, sortowania oraz innych czynności mających na celu usunięcie z nich odpadów, które nie są przedmiotem dalszego recyklingu opakowań. Jak tłumaczy prawodawca, oznacza to, „że masa ta nie będzie mogła zawierać żadnych zanieczyszczeń pochodzących z odpadów innych niż opakowaniowe takiego rodzaju, który stanowi przedmiot recyklingu”.

Pełna treść obu rozporządzeń dostępna jest w bazie aktów prawnych Teraz Środowisko.

45 proc. odpadów opakowaniowych pochodzi z gospodarstw domowych

Jak wynika z danych Deloitte za 2017 r., blisko 45 proc. odpadów opakowaniowych generowanych jest w gospodarstwach domowych, a pozostałe 55 proc. pochodzi z sektora przemysłu i handlu. Główny Urząd Statystyczny wskazuje ponadto, że w 2020 r. spośród przypadających na każdego mieszkańca Polski 130 kg odebranych lub zebranych selektywnie odpadów komunalnych, zmieszane odpady opakowaniowe stanowiły aż 14 kg na mieszkańca.

Z danych Eurostat(1) wynika natomiast, że na przestrzeni ostatnich lat osiągane w tym zakresie poziomy recyklingu wzrosły – jeszcze w 2010 r. poziom recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce oscylował wokół 39 proc., obecnie (dane za 2019 r.) poziom ten wynosi 55,5 proc.

Źródło: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/poziomy-recyklingu-rozporzadzenie-odpady-opakowaniowe-11294.html