O nas

Solidne podstawy naszej działalności

Firma RAF-MAX powstała w 2011 r., jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem zbierającym i przetwarzającym  odpady.

Działamy zgodnie  z obowiązującym prawem , między innymi na podstawie ustawy  o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. tj.  z 2018 r. poz. 992,1000,1479, 1564,1592 )i aktach wykonawczych  do w/w  ustawy .

Ustawa  określa  zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia  i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności z zasadą zapobiegania powstawania odpadów bądź ograniczania ich negatywnego wpływu na środowisko.

Swoje praktyki opieramy na działalności proekologicznej i w trosce o środowisko naturalne. W tym celu nasza kadra podnosi  swoje umiejętności poprzez uczestnictwo  w szkoleniach, zjazdach, znajomość  literatury fachowej oraz wykorzystanie specjalistycznych oprogramowań.

Zapraszamy do współpracy wytwórców odpadów, którzy są zobowiązani do prawidłowej gospodarki odpadami. W myśl przytoczonej ustawy wytwórcą jest każdy, którego działalność powoduje powstawanie odpadów.

foto_001a

Skupujemy od wytwórców (bary, restauracje, punkty gastronomiczne, piekarnie, zakłady produkcyjne ) oleje roślinne posmażalnicze, frytury, przeterminowane oleje oraz odbieramy inne odpady w tym: odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

Świadczymy kompleksowe usługi dostosowane do Państwa potrzeb dostarczając bądź odbierając  w dogodnym dla Państwa terminie pojemniki oraz wystawiając dokument potwierdzający odbiór odpadów.

Posiadamy certyfikat unijny  REDcert- EU 550-90210366 oraz decyzje na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na ich przetwarzanie.

Jesteśmy wpisani do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem BDO 000013797.

Wszystko dla dobra środowiska i bezpieczeństwa życia oraz zdrowia.