INNE ODPADY

Oferujemy również Państwu możliwość odbioru innych odpadów według załączonego wykazu.

Inne odpady

02 01 01 – Osady z mycia i czyszczenia

02 01 99 – Inne niewymienione odpady

02 02 02 – Odpadowa tkanka zwierzęca

02 02 03 – Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 02 04 – Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 02 99 – Inne niewymienione odpady

02 03 01 – Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 02 – Odpady konserwantów

02 03 03 – Odpady poekstrakcyjne

02 03 04 – Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 05 – Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 80 – Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

02 03 81 – Odpady z produkcji pasz roślinnych

02 03 99 – Inne niewymienione odpady

02 04 03 – Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 80 – Wysłodki

02 04 99 – Inne niewymienione odpady

02 05 01 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

02 05 02 – Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 80 – Odpadowa serwatka

02 05 99 – Inne niewymienione odpady

02 06 01 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 06 80 –  Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

02 06 99 – Inne niewymienione odpady

02 07 01 – Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 04 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 07 80 – Wytłoki,  osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

03 03 11 – Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 1O

08 01 12 – Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 O1 11

08 01 14 – Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 O1 13

08 01 16 – Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

08 01 18 – Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

08 01 20 – Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 O1 19

08 01 99 – Inne niewymienione odpady

08 03 18 – Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 80 – Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

12 01 01 – Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 02 – Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

12 01 03 – Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04 – Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 05 – Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 13 – Odpady spawalnicze

12 01 17 – Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

12 01 21 – Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

12 01 99 – Inne niewymienione odpady

13 01 11* – Syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12* – Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

13 01 13* – Inne oleje hydrauliczne

13 02 04* – Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 05* – Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 06* – Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07* – Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08* – Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 07 01* – Olej opałowy i olej napędowy

13 07 02* – Benzyna

13 07 03* – Inne paliwa (włącznie z mieszaninami )

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – Opakowania z drewna

15 01 04 – Opakowania z metali

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 09 – Opakowania z tekstyliów

15 02 03 – Sorbenty,  materiały  filtracyjne,  tkaniny  do  wycierania  (np.  szmaty,  ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 01 03 – Zużyte opony

16 01 07* – Filtry olejowe

16 01 15 – Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

16 01 99 – Inne niewymienione odpady

16 02 14 – Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 03 04 – Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 06 – Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 05 05 – Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04

16 06 01* – Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 04 – Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 07 08* – Odpady zawierające ropę naftową lub  jej produkty

16 07 09* – Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

16 07 99 – Inne niewymienione odpady

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 – Gruz ceglany

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 80 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 – Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 – Inne niewymienione odpady

17 02 01 – Drewno

17 02 02 – Szkło

17 02 03 – Tworzywa sztuczne

17 04 02 – Aluminium

17 04 05 – Żelazo i stal

19 08 09 – Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

19 08 10* – Tłuszcze  i  mieszaniny   olejów  z  separacji   olej/woda   inne  niż   wymienione  w 19 08 09

19 08 12 – Szlamy  z biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

19 08 14 – Szlamy z innego niż biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

19 08 99 – Inne niewymienione odpady

19 12 01 – Papier i tektura

19 12 02 – Metale żelazne

19 12 03 – Metale nieżelazne

19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma

19 12 08 – Tekstylia

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* – Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice  inne  niż  wymienione w 20 01 27

20 01 30 – Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 39 – Tworzywa sztuczne

*- niebezpieczne odpady

null
ZGŁOŚ ODBIÓR
Tutaj możesz zgłosić odbiór odpadów
ZGŁOŚ ODBIÓR
polski