O firmie

Firma RAF-MAX powstała w 2011 r., jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem zbierającym i przetwarzającym  odpady .

Współpracujemy  z klientami  na TERENIE CAŁEJ POLSKI i EUROPY.

Działamy zgodnie  z obowiązującym prawem , między innymi na podstawie ustawy  o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. tj.  z 2018 r. poz. 992,1000,1479, 1564,1592 )i aktach wykonawczych  do w/w  ustawy .

Ustawa  określa  zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia  i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju a w szczególności z zasadą zapobiegania powstawania odpadów bądź ograniczania ich negatywnego wpływu na środowisko.

Swoje praktyki opieramy na działalności proekologicznej i w trosce o środowisko naturalne. W tym celu nasza kadra podnosi  swoje umiejętności poprzez uczestnictwo  w szkoleniach, zjazdach, znajomość  literatury fachowej oraz wykorzystanie specjalistycznych oprogramowań.

Zapraszamy do współpracy wytwórców odpadów, którzy są zobowiązani do prawidłowej gospodarki odpadami . W myśl przytoczonej ustawy wytwórcą jest każdy , którego działalność powoduje powstawanie odpadów.

Skupujemy od wytwórców (bary, restauracje, punkty gastronomiczne, piekarnie, zakłady produkcyjne ) oleje roślinne posmażalnicze, frytury, przeterminowane oleje oraz odbieramy inne odpady w tym: odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

Świadczymy kompleksowe usługi dostosowane do Państwa potrzeb dostarczając bądź odbierając  w dogodnym dla Państwa terminie pojemniki oraz wystawiając dokument potwierdzający odbiór odpadów:

KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADU,  która jest dokumentem świadczącym o właściwej gospodarce i  gospodarowaniu odpadami.

KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADU, którą  wytwórca okazuje podczas kontroli w swoim zakładzie np. podczas kontroli  przez Inspekcję  Sanepid czy też przez  inną kontrolę urzędową.

polski