BDO - OBOWIĄZKOWA ELEKTRONICZNA EWIDENCJA ODPADÓW

Wytwórco zużytego oleju ( frytury, oleju posmażalniczego, UCO) pamiętaj, że to Twoim obowiązkiem jest pilnowanie żeby oddawać zużyty olej i inne odpady firmie, która posiada  stosowne decyzje i pozwolenia (firma zbierająca musi być wpisana do rejestru BDO). Oto Nasz numer BDO 000013797.

Od 1 stycznia 2020 r. została wprowadzona ewidencja odpadów  w internetowym systemie BDO i każdy odpad jest śledzony od wytwórcy do miejsca zagospodarowania. Nie ma już papierowej Karty Przekazania Odpadów.

Firma RAF- MAX jako podmiot zbierający jest zobowiązana prowadzić elektroniczną ewidencję odpadów.

Odbiór zużytego oleju odbywa się tak jak do tej pory. Państwo zgłaszają odbiór, My jako podmiot przejmujący i transportujący wykonujemy wszystkie spoczywające obowiązki na Naszej firmie zgodnie z wymogami prawa. W praktyce oznacza to, że na karcie musi być określona data i godzina rozpoczęcia transportu, waga odpadów, a także numer rejestracyjny pojazdu transportującego odpad.Kierowca przewożący odpady musi mieć ze sobą wygenerowane z BDO potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadów.

Jednostki kontrolujące posiadające dostęp do BDO to m.in.: organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zwyczajowa nazwa: SANEPID), Policja, marszałek województwa, wojewoda, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, organy Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcja Transportu Drogowego i inni.

Pod obowiązek rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru-BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru. Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia przypadki, w których podmioty będą wpisane do Rejestru-BDO z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu.

Numer rejestrowy należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów, na przykład: faktury VAT, paragony fiskalne, umowy kupna-sprzedaży, sprawozdania, karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów.

Restauratorze w celu uzyskania większej ilości informacji wejdź na stronę https://bdo.mos.gov.pl/

polski